+30 2291061551     |       +30 2291061545     |       info@alexander-beach.gr    |    Φόρμα Επικοινωνίας / Contact Form    |      Χαρτης / Map

Στο χώρο του Σουνίου περιλαμβάνονται το φρούριο με το ιερό του Ποσειδώνος και τον οικισμό. Μέσα στον τειχισμένο χώρο σώζονται τα προπύλαια και οι στοές και σε ψηλό σημείο στην άκρη του ακρωτηρίου ο μαρμάρινος δωρικός ναός του Ποσειδώνος. Σε χαμηλό σημείο, στη δυτική πλαγιά της χερσονήσου σώζονται τα ερείπια μικρού οικισμού που εκτεινόταν στις δύο πλευρές δρόμου. Το τείχος περιβάλλει έκταση 35 στρεμμάτων και καταλήγει στη θάλασσα προστατεύοντας και τους νεώσοικους που σώζονται σε μικρό προφυλαγμένο όρμο.

Το ιερό του Ποσειδώνα καταλαμβάνει τη νοτιοανατολική άκρη του φρουρίου. Η οχύρωση αρχίζει από τη βορειοανατολική γωνία του, εκτείνεται προς τα βόρεια και στρέφεται προς τα δυτικά. Στη δυτική άκρη του βορείου σκέλους της οχύρωσης κατασκευάστηκαν επί της ακτής νεώσοικοι για τη φύλαξη δύο πολεμικών πλοίων. Στο εσωτερικό του φρουρίου ήρθε στο φως τμήμα κεντρικής οδού, κατάλοιπα οικιών και δεξαμενές για τη φύλαξη νερού.

Το τέμενος του Ποσειδώνα βρίσκεται στο νοτιότερο και ψηλότερο σημείο του ακρωτηρίου. Ο χώρος ισοπεδώθηκε με την κατασκευή αναλημματικών τοίχων προς τα βόρεια και τα δυτικά. Ένα πρόπυλο κατασκευάστηκε στη βόρεια πλευρά, ενώ κατά μήκος της βόρειας και της δυτικής πλευράς οικοδομήθηκαν στοές, για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών. Στον χώρο δέσποζε ο κλασικός ναός.

Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο τα κατάλοιπα του οποίου είναι σήμερα ορατά κτίστηκε στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. Ήταν δωρικός και είχε 6 κίονες στις στενές πλευρές και 13 κίονες στις μακρές και διαστάσεις 31,12 x 13,47 μ. Έφερε ζωφόρο με γλυπτή διακόσμηση πάνω από το επιστύλιο του προνάου και κατασκευάστηκε από μάρμαρο της Αγριλέζας. Από το ναό σήμερα διατηρούνται οι δύο παραστάδες της ανατολικής πλευράς και αρκετοί από τους κίονες του ανατολικού τμήματος του ναού, ενώ το δυτικό τμήμα έχει καταστραφεί μέχρι και τη θεμελίωση.

Το πρόπυλο κατασκευάστηκε λίγο μετά τον κλασικό ναό από μάρμαρο και πωρόλιθο. Είναι δωρικό δίστυλο μεταξύ παραστάδων και στις δύο όψεις (βόρεια και νότια). Στο εσωτερικό, ένας διαχωριστικός τοίχος διακόπτεται από τρεις θύρες, από τις οποίες η μεσαία είναι πλατύτερη και εφοδιασμένη με επικλινή δρόμο. Επί του δυτικού τοίχου του Προπύλου εφάπτεται μικρή ορθογώνια αίθουσα, ενώ στοές υπάρχουν κατά μήκος της βόρειας και της δυτικής πλευράς του τεμένους. Οι στοές αυτές προορίζονταν για την ανάπαυση και προστασία των επισκεπτών του ναού από τις καιρικές συνθήκες.

Σε χαμηλότερο λόφο, 500μ. περίπου βόρειονατολικά του ιερού του Ποσειδώνα σώζονται τα ερείπια του ιερού της Αθηνάς που βρίσκονται κοντά σε ακανόνιστο κυκλικό περίβολο που αποτελεί το τέμενος αρχαιότερης ανδρικής θεότητας, γνωστό ως περίβολος του Φρόντι ή ως ''ηρώο του Φρόντι''.
Ο επισκέπτης βλέπει τα θεμέλια δύο ναών, του μικρού δωρικού ορθογώνιου ναού του 6ου αι. π.Χ., που καταστράφηκε από τους Πέρσες και του μεγαλύτερου ιωνικού με βωμό στη νότια πλευρά του, του 5ου αι. π.Χ.

Ο μεγάλος ιωνικός ναός της Αθηνάς έχει διαστάσεις 16,4 x 11,6μ. και αποτελείται από ένα ορθογώνιο σηκό. Στο δυτικό μέρος του σηκού διατηρείται η θεμελίωση του βάθρου του λατρευτικού αγάλματος, ενώ στο μέσο υπήρχαν τέσσερις κίονες για τη στήριξη της στέγης.

Ο μικρός δωρικός ναός κτίστηκε στα βόρεια του προηγουμένου. Είναι πρόστυλος και έχει διαστάσεις 5 x 6,80 μ. Στο σηκό διατηρείται το βάθρο του λατρευτικού αγάλματος. Τόσο η χρονολόγηση όσο και η ταύτιση της λατρευόμενης θεότητας δεν είναι απόλυτα βεβαιωμένες.

Μέσα στα όρια του φρουρίου, στην δυτική πλευρά της χερσονήσου σώζεται μικρός οικισμός. Τα σπίτια παρατάσσονται στις πλευρές του δρόμου που ξεκινάει δυτικά του ιερού και καταλήγει στην απότομη βραχώδη άκρη πάνω από τους νεώσοικους. Ορισμένα από τα κτίσματα στέγαζαν τους στρατιώτες του φρουρίου. Από την κατασκευή των σπιτιών και τα επιφανειακά ευρήματα φαίνεται ότι ο οικισμός χρονολογείται κυρίως στην ελληνιστική περίοδο.

Εισιτήρια:  Ολόκληρο: €4  - Μειωμένο: €2

Ωράριο: Χειμερινό Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου 08:30-15:00 Μονή βάρδια, Εαρινό Καθημερινά: 10.00-16.30
Ημέρες Αργίας 25 Μαρτίου: κλειστά

Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου: 6 Μαρτίου - Μνήμη Μελίνας Μερκούρη, 5 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 18 Απριλίου - Διεθνής Ημέρα Μνημείων, 18 Μαΐου - Διεθνής Ημέρα Μουσείων, Tο τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς), Οι Κυριακές κατά το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, Οι επίσημες αργίες του Κράτους, Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, πλην των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου (όταν η πρώτη Κυριακή είναι αργία, ως ημέρα εισόδου καθορίζεται η δεύτερη Κυριακή.), 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Attractions, Holy Temple of Poseidon Sounion

In the area of Sounion fortress include the Sanctuary of Poseidon and the village. Inside the walled area are preserved porticos and arcades and a high point on the edge of the cape the marble Doric temple of Poseidon. In low point on the western slope of the peninsula are the remains of a small settlement that stretched on both sides road. The wall surrounding area of 35 acres and ends at sea and protecting the ship sheds surviving in small sheltered cove.

The sanctuary of Poseidon occupies the southeastern edge of the fortress. The fortification begins from the northeast corner, extending to the north and facing the west. On the western edge of the northern part of the fortifications built on the coast Shipsheds for keeping two warships. Inside the fort came to light part central street, remains of houses and tanks for storing water.

The temple of Poseidon is the southernmost and highest point of the cape. The area destroyed by the construction of retaining walls to the north and west. A porch was built on the north side, while along the northern and western side porticoes, for the convenience of pilgrims. In the area dominated by the classical temple.

The temple of Poseidon at Sounion residues of which are still visible today was built in the middle of the 5th century. B.C. It was Doric and had 6 columns on the short sides and 13 columns on the long and dimensions 31,12 x 13,47 m Brought frieze sculptured decoration above the architrave of the pronaos and constructed of marble Agrilezas. From the temple have survived both jambs of the east side and several of the columns of the eastern part of the church, while the western part is damaged until the foundation.

The portico was constructed shortly after the classic temple of marble and limestone. It distyle between Doric pilasters on both sides ( north and south ). Inside, a divider wall is interrupted by three doors, of which the middle is wider and fitted with a sloping road. The west wall abuts Propylon small rectangular room while porticoes along the northern and western side of the mosque. The galleries are meant for rest and protection of visitors of the temple from the weather.

In lower hill, 500. around the northeast of the temple of Poseidon are the ruins of the sanctuary of Athena located near an irregular circular enclosure which is the oldest mosque male deity known as a precinct or as Frodo Frodo '' memorial ''.

The visitor sees the foundations of two temples, the small rectangular Doric temple of the 6th century. BC, destroyed by the Persians and the largest Ionic with an altar on the south side of the 5th century. B.C.

The great Ionic temple of Athena has dimensions of 16,4 x 11,6 m and consists of a rectangular nave. In the western part of the nave kept the foundation of the pedestal of the statue, while on average there were four pillars to support the roof.

The small Doric temple was built in the north of the previous one. It antis and has dimensions of 5 x 6,80 m nave kept in the pedestal of the statue. Both the dating and identification of the deity worshiped is not fully attested.

Within the confines of the fort, on the western side of the peninsula preserved small settlement. The houses are lined up along the road that starts west of the sanctuary and leads to sharp rocky edge over their shipsheds. Some of the buildings housed the soldiers of the fort. From the construction of houses and surface discoveries that the settlement dating mainly from the Hellenistic period.

Tickets: Full: € 4 - Reduced: € 2

Working: Fall From 1 November to 31 March 8:30 to 15:00 Single Shift, Spring Daily: 10.00-16.30

Holidays 25 March: closed

Free admission days: 6 March - in memory of Melina Mercouri, June 5 - World Environment Day, April 18 - International Day for Monuments, May 18 - International Museum Day, The last weekend of September annually (European Heritage Days), Sundays in the period from November 1 to March 31, The National Holidays, The first Sunday of each month, except for July, August and September (when the first Sunday is holiday, admission day the second Sunday.), September 27, World Tourism Day.

47ο χλμ Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, Ανάβυσσος

47th Km. Athens - Sounio, Anavyssos, Greece

 

   +30 2291061551

   +30 2291061545

Aποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της,
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

This website uses cookies
We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.